milieu , maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen / ISO certificering

Onze adresgegevens vind u hier

milieu , maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen / ISO certificering

Wij zijn ons binnen Repro Service al meer dan 30 jaar- zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.  Voor onze leefomgeving en een betere toekomst willen wij als “schoon bedrijf” opereren.

Milieu belasting

Daarom zullen wij ons voortdurend inspannen om milieu belasting, overlast of hinder door onze bedrijfsactiviteiten te voorkomen. In elk geval zo veel  mogelijk te verkleinen. Het milieu beleid binnen ons bedrijf is gericht op een  verbetering van onze milieu prestatie. Dit voor zover dit realistisch en haalbaar is binnen de technische en/of financiële mogelijkheden.

Certificering

Wij bevinden ons in het voortraject naar een gecertificeerde status conform de norm ISO 14001. Hierdoor is ons milieu zorgsysteem reeds nu van een aanzienlijk niveau. Verdere verbetering in de toekomst zal slechts met kleine stapjes gaan.

grondstoffen

Wij voelen ons binnen dit kader moreel verplicht actief voort te gaan met het werken aan:
–     inkoop van grond- en hulpstoffen, vervaardigd op milieuverantwoorde wijze;
–     voor zover nog van toepassing: reductie van vrijkomend gevaarlijk en bedrijfsafval;
–     het voor hergebruik en recycling aanbieden van gebruikte grond- en hulpstoffen;
–     reductie van CO2-emissie als gevolg van energieverbruik (elektriciteit, gas en water)   Door gebruik te maken van een verwarmingsinstallatie op bio-brandstof en de opwekking van electriciteit met behulp van zonnepanelen. En verder door verlichting met ledlampen te gebruiken op de werkplekken en in onze winkelruimte.

milieu vriendelijke stroomvoorziening
zonnepanelen op onze bedrijfsruimte
Wetgeving en voorschriften

Wij houden ons strikt aan eisen en voorschriften die voortvloeien uit voor de grafische bedrijfstak relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu, zoals o.a.:
–     Activiteitenbesluit op basis van Wet Milieu beheer en Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren;
–     Wet Bodembescherming en Nederlandse Richtlijn Bodembescherming;
–     Oplosmiddelenbesluit;
–     Europese Ozonverordening en F-gassenverordening;
–     Besluit brandveilig gebruik bouwwerken;
–     Europese Verordening REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische Stoffen);
–     Europese Afvalstoffenlijst (Eural);
–     Besluit Melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
–     PGS15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
–     Besluit Beheer Verpakkingen en papier en karton en de Wet Verpakkingenbelasting;
–     Papiervezelconvenant.

Richtlijn duurzaam inkopen

Repro Service voldoet aan de ‘Richtlijn Duurzaam Inkopen door de Overheid’ die sinds januari 2010 gehanteerd wordt door de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden betreffende het inkoopbeleid van drukwerk in offsetdruk.

FSC®-certificering

Als vanzelfsprekende aanvulling op milieu verantwoord ondernemen volgens ISO 14001, streven wij naar certificering volgens de FSC® Chain of Custody standaard ter ondersteuning van verantwoord bosbeheer. Wij zullen de toepassing van FSC® materiaal actief onder de aandacht brengen van klanten.
Door de inkoop en het gebruik van FSC® materiaal zorgen wij ervoor dat het door ons vervaardigde en geleverde druk- en printwerk geen hout(vezel) bevat. En zeker niet afkomstig is uit controversiële bronnen als:
–     gebieden waar historische, traditionele en/of burgerrechten worden geschonden;
–     bossen met hoge natuurlijke, culturele of cultuurhistorische waarde;
–     genetisch gemodificeerde bomen en illegale houtkap;

Tot slot

Op deze wijze denken wij als Repro Service de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Ons milieu beleid wordt actief ter kennis gebracht van externe belanghebbenden. indien u als klant graag de certificaten van ons papier wilt inzien, dan kan dat. Bij de uitvoering van ons milieu beleid streven wij naar een goede en open relatie met alle belanghebbenden. Zowel klanten, leveranciers, bevoegd gezag, financiële instellingen, omwonenden etc.